Kurumsal

Mütevelli Heyet

Mütevelli Heyet, 23 kişiden oluşur. Boşalan üyeliğe, Mütevelli Heyet kararı ile yeni üye seçimi yapılır.

Mütevelli Heyet, yılda en az bir defa olağan olarak toplanır. Ayrıca, Mütevelli Heyet ile Yönetim ve Denetim Kurulu içerisinde boşalan üyeliklere seçim yapmak üzere gerektiğinde de toplanabilir.

Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya Mütevelli Heyet üyelerinin en az üçte birinin (1/3) yazılı talepte bulunmaları halinde ise olağanüstü olarak da toplanabilir.

 

Yönetim Kurulu

Vakıf Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyet tarafından seçilen 9 kişiden oluşur. Yönetim Kurulunun ilk toplantısında üyeler, kendi aralarından başkan ve başkan yardımcısı seçerler.

Yönetim Kurulu Üyelerinden çoğunluğunun Mütevelli Heyet olması zorunludur. Ancak, Üyelerin en az üçü Mütevelli Heyet dışından seçilir. Mütevelli Heyet dışından seçilen bu üyelerin işletme, muhasebe, ekonomi, maliye, hukuk alanlarında yüksek öğrenim görmüş veya kendi alanlarında başarısını kanıtlamış deneyimli kişiler olmasına özen gösterilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki (2) yıldır. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir. Boşalan, üyeliklere seçilenlerin görev süresi, ilk Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine kadar devam eder.

Yönetim Kurulu en az ayda bir defa toplanır. Bunun dışında, Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu üyelerinin üçte birinin isteği üzerine olağanüstü toplanabilir.

Denetim Kurulu

Denetim Kurulu, Mütevelli Heyet adına Vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim Kurulu üyeleri, Mütevelli Heyetin kendi içinden veya dışarıdan biri başkan ikisi üye olmak üzere üç (3) kişiden oluşur.

Denetim Kurulu başkan ve üyelerinin; denetim işleri hakkında bilgi sahibi, işletme, ekonomi, muhasebe, maliye ve hukuk alanlarında yüksek öğrenim görmüş kişiler olmasına özen gösterilir.

Denetim Kurulu vakfın faaliyet ve hesaplarını denetler. İncelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinden yapar. Her üç ayda bir geçici mizan cetvellerini inceleyerek Yönetim Kuruluna , yıl sonu itibariyle de hesapların tümü üzerinden Mütevelli Heyete rapor verir.

Scroll to Top